WRPO
 KONKURSY - dokumenty» Aktualne konkursy» Wytyczne dla beneficjentów » Wzory wniosków preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie» Dokumenty do Priorytetu III WRPO» Kryteria wyboru projektów i wskaźniki dla działań WRPO» Harmonogram ogłaszania konkursów» Pouczenie - możliwość wniesienia protestu» Archiwum naborów» Zestawienia projektów po zakończonych ocenach wniosków» Kurs wymiany euro na PLN WRPO - informacje Dokumenty Promocja i szkolenia Pytania i odpowiedzi Kontakt
 
 
 
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 01/I/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:

Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dokument pomocniczy: link do strony z projektem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania" Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1129&LangId=0

prognoza makroekonomiczna na lata 2005-2020 ze wskaznikami inflacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/prognozy/Prognoza%20makroekonomiczna%20na%20lata%202005-2020%20(DAE,%20MGiP).pdf

Zmiany w dokumentach:
1. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1213/2008 z dnia 01.04.2008r. zmieniono wzór umowy o dofinansowanie projektu. Poprawiony dokument znajduje się w załączniku. Data wprowadzenia dokumentu: 04.04.2008r.

2. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu nr 01/I/2008, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, publikujemy podjętą uchwałę wraz z załącznikami. Data wprowadzenia zapisu: 03.07.2008r.

Dodatkowe zapisy:
1. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 wraz ze wszystkimi załącznikami oraz płytą CD/DVD w momencie składania powinien być wpięty do segregatora (oddzielnie każdy egzemplarz). Data wprowadzenia zapisu: 25.03.2008r.

2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, informujemy, iż w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych w trakcie oceny formalnej, pismo z informacją o możliwości jednorazowego uzupełnienia złożonej dokumentacji wysyłane będzie faxem lub e-mailem (w przypadku braku faksu). Data wprowadzenia zapisu: 23.04.2008r.

3. Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/I/08 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

W związku z brakiem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” umożliwiającego ostateczne wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy Działaniem 3.2 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), a Działaniem 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” (w ramach WRPO) ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 01/I/08 nie zakończy się wcześniej niż po dniu wejścia w życie powyższego rozporządzenia.

Rozporządzenie to określi rodzaje działalności gospodarczej (według kodów PKD), na które można otrzymać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a tym samym wskaże pozostałe rodzaje działalności gospodarczej, na które Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 1.1 WRPO (po spełnieniu warunków ogólnych konkursu). Data wprowadzenia zapisu: 12.06.2008r.

Data publikacji: 10.03.2008r. (późniejsze aktualizacje zawierają daty przy poszczególnych wpisach)

Załączniki:
 Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 1.1 WRPO
 Wniosek o dofinansowanie Działanie 1.1 WRPO
 Załącznik do wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 Załącznik do wniosku Działanie 1.1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis
 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7)
 Wskaźniki - płynność i zadłużenie - w odniesieniu do kryterium nr 2 oceny merytoryczne
 DOKUMENT POMOCNICZY - Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 DOKUMENT POMOCNICZY - LINIA DEMARKACYJNA DLA DZIAŁANIA 1.1
 POPRAWIONY DOKUMENT - Uszczegółowiona instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie Działanie 1.1 WRPO
 POPRAWIONY DOKUMENT - Załącznik do Wniosku - Biznes plan dla Działania 1.1
 Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Nowy wzór umowy do DZIAŁANIA 1.1
 Tabela zmian między poprzednim a nowym wzorem umowy
 Regulamin konkursu dla Działania 1.1 WRPO (po zmianie dokonanej w dniu 26.06.08r.)
 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany regulaminu konkursu dla Działania 1.1 WRPO oraz załącznik - tabela ukazująca różnice między obecną, a poprzednią wersją regulaminu
MAPA PROJEKTÓW
 
 
 
 
 
 
NEWSLETTER
ZPORR
 
WRPO
 
 
Do góry
Kontakt | Informacje o serwisie | BIP
Created by CONCEPT Intermedia
Copyright © 2007 ZPORR Wielkopolskie